Logo


 

  

Wat regelt de Wlz?
Met de Wlz worden een aantal zaken wettelijk geregeld:

 • de indicatie en de toegangscriteria
 • de zorgplanbespreking
 • het gesprek over de inzet van mantelzorgers tijdens de zorgplanbespreking
 • de mogelijkheid om PGB, het VPT en volledige Zorg in Natura (ZiN) als financieringsvormen in te zetten. Cliënten hebben hiermee meer keuzevrijheid.

Voor wie is de Wlz?
De Wlz regelt passende zorg en een veilige woonomgeving  voor mensen met een lichamelijke of psychische aandoening of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking. Het gaat dan dus om mensen met een zware zorgbehoefte. Wanneer het bieden van zorg en een veilige woonomgeving in de thuissituatie niet langer gaat, is er een plek in een instelling. Mensen kunnen ook kiezen voor een PGB. Dan kan iemand thuis blijven wonen, in een ouderinitiatief, Thomashuis of zorgboerderij.

Welke zorg valt onder de Wlz?
De Wlz vergoedt zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen meestal zorg in een instelling. Op grond van de Wlz kan ook thuis zorg worden verleend op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is echter alleen mogelijk als de zorg verantwoord is en als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

Daarnaast valt de zorg voor mensen die voor een behandeling op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in een instelling verblijven na drie jaar verblijf in de Zvw onder de Wlz. Bij deze cliëntengroep is sprake van verblijf in een instelling.

terug

Wat houden de verschillende vormen van Wlz-zorg in?
Wlz geeft recht op een integraal pakket. Wanneer u echter een PGb gebruikt, kunt u bepaalde zorgvormen niet mjet PGB betalen. Hiervoor moet u dan op andere domeinen een beroep doen. Wlz zorg in PGB kan omvatten:

begeleiding,
persoonlijke verzorging,
verpleging,
dagbesteding
vervoer naar en van de dagbesteding,
huishoudelijke hulp

Welke zorg kan ik niet met PGB betalen?
U kunt behandeling (groepsbehandeling in speciaal kinderdagcentrum of individuele behandeling door een therapeut of gedragskundige, speltherapie e.d. niet met PGB betalen. U kunt zich wenden tot uw zorgverzekering of regelt met het zorgkantoor dat bv. de dagbestdeing in natura wordt betaald. Voor woningaanpassiningen en hulpmiddelen doet u een beroep op de Wmo van de gemeente als u een PGB heeft.

terug

Hoe is de toegang tot de Wlz geregeld?

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt het recht op zorg vast. Het CIZ geeft een indicatiebesluit af en stelt ook een zorgprofiel vast. Het indicatiebesluit gaat naar het zorgkantoor en naar de cliënt. Het zorgkantoor bemiddelt bij het vinden van passende zorg. De cliënt kan vervolgens kiezen voor Zorg in natura of zorg thuis (Volledig Pakket Thuis of persoonsgebonden budget).

 1. Zorg in natura Het zorgkantoor bemiddelt bij het vinden van een zorgaanbieder. De client kan een eventuele eigen voorkeur voor een bepaalde zorgaanbieder aan het zorgkantoor doorgeven. Heeft deze zorgaanbieder een wachtlijst, dan zorgt het zorgkantoor voor overbruggingszorg door een andere zorgaanbieder.
 2. Persoonsgebonden budget (pgb) Een pgb kan het zorgkantoor verstrekken onder in de Wlz genoemde voorwaarden. Het pgb bestaat vervolgens uit een trekkingsrecht: het budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 3. Combinatie van zorg in natura en pgb Indien een cliënt is geïndiceerd voor meerdere zorgvormen, kan hij ervoor kiezen voor de ene zorgvorm alles zelf te regelen met een pgb en de andere zorgvorm via zorg in natura te ontvangen. Dat is dan een combinatie van zorg in natura en persoonsgebonden budget.

terug

Wie zijn eerst- en tweede graad familieleden?

Familielid in de eerste of tweede graad zijn;

 1. De (adoptie)ouder(s) van de budgethouder of de (adoptie)ouders van de partner van de budgethouder;
 2. De (adoptie)kind(eren) van de budgethouder of de (adoptie)kinderen van de partner van de budgethouder
 3. De partner van de (adoptie)kinderen van de budgethouder of de partner van de (adoptie)kinderen van de partner (schoonzoon of schoondochter) van de budgethouder; \
 4. de grootouder(s) van de budgethouder of de grootouder(s) van de partner van de budgethouder;
 5. De kleinkind(eren) van de budgethouder of het kleinkind(eren) van de partner van de budgethouder;
 6. De broer(s) of zus(sen) van de budgethouder of zus(sen) dan wel de broer(s) of zus(sen) van de partner van de budgethouder.

terug

Betaal ik een eigen bijdrage voor de Wlz?

Het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wlz en de Wmo. Het CAK geeft informatie over alle zaken rondom de eigen bijdrage. Als u vragen heeft over de eigen bijdrage, of als u bezwaar hebt tegen de hoogte van gefactureerde eigen bijdragen kunt u uw bezwaar indienen bij het CAK.

Mijn kind wordt tijdelijk opgenomen in een zorginstelling of ziekenhuis. Moet ik het PGB nu laten stopzetten door het zorgkantoor?

Als u denkt dat de opname minder dan twee maanden duurt, hoeft u niets te doen. Als uw kind langer dan twee maanden in een instelling of ziekenhuis verblijft, wordt het pgb automatisch stopgezet.

Kan ik vervoerskosten vergoed krijgen vanuit mijn pgb?

Ja, mits u uw kind hiervoor  geïndiceerd is. De hoogte van de vergoeding hangt af van het vervoermiddel. Hieronder leest u wat u moet doen per soort vervoermiddel.

De budgethouder reist zelf met een taxi

 • Sluit een overeenkomst met het taxibedrijf voor het vervoer waarvoor uw kind een indicatie heeft gekregen.
 • Declareer de vervoerskosten bij de Sociale Verzekeringsbank; de SVB betaalt deze uit uw pgb.
 • Bewaar alle nota’s goed, want bij een intensieve controle kan het zorgkantoor hierom vragen.


De ouder/verzorger gaat met budgethouder mee met de trein

 • De kostenvan NS-vervoer van de budgethouder en van de meereizende ouder/verzorger kunnen vergoed worden vanuit het pgb.
 • De ouder/verzorger is nu de zorgverlener, dus hij/zij mioet een zorgovereenkomst met de budgethouder hebben.
 • Bewaar alle kaartjes van de budgethouder en de ouder/verzorger, want bij een intensieve controle kan het zorgkantoor hierom vragen.

Auto

 • Er mag maximaal € 0,19 per kilometer vergoed worden aan de chauffeur.

Thuiswonend en extra zorg/PGB nodig?

Soms heeft iemand er veel baat bij om thuis te wonen. Daarom heeft de wetgever een aantal uitzonderingssituaties opgenomen in artikel 5.3 van de Regeling Langdurige Zorg.

 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Extra Kosten Thuis?

Sinds 1 juli 2018 is EKT beschikbaar voor iedereen met Wlz-zorg thuis en zorg vanuit een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb) heeft en  het beschikbare aantal uren / budget aantoonbaar te krap is.

Hoe wordt Extra kosten thuis geregeld?

Pgb-houders moeten een budgetplan inleveren bij hun zorgkantoor. Het zorgkantoor toetst vooraf of het extra budget nodig is. 

Voor mensen met een modulair pakket thuis (mpt) stelt de zorgaanbieder vast hoeveel zorg nodig is. Het zorgkantoor toetst dit achteraf.  

Mensen die beschikken over een Wlz-indicatie en die niet uitkomen met het toegewezen basisbudget mogen maximaal 125% van het basisbudget worden toegekend (evt. inclusief invasieve of  non-invasieve ademhalingstoeslag). Dit gebeurt in overleg met het zorgkantoor. Deze toeslag wordt extra kosten thuis genoemd.

terug

Wanneer heb ik geen recht op EKT?

 

De toeslag EKT is niet van toepassing op deze doelgroepen als de cliënt:

 1. in een geclusterde woonvorm verblijft (kleinschalig wonen). Binnen een geclusterde woonvorm kan de zorg efficiënter georganiseerd worden dan wanneer een cliënt alleen woont;
 2. onderdeel uitmaakt van een gezin waar meerdere kinderen of personen aanspraak maken op zorg zoals beschreven onder artikel 5.3. In deze situaties is in redelijkheid te verwachten dat er enige doelmatigheid kan worden bereikt bij de in te zetten zorg. (Het wordt dus niet als redelijk beschouwd dat voor elk kind of persoon gerekend wordt met 125%);
 3. in aanmerking komt voor Palliatieve Thuiszorg, meerzorg of een persoonlijk assistentie budget. De toeslag EKT is voorliggend aan deze andere toeslagen. Er is geen stapeling van EKT met meerzorg of het persoonlijk assistentiebudget mogelijk;
 4. Het is niet toegestaan om EKT met ZP-meerzorg of het persoonlijk assistentie budget te stapelen.
   

Wat is de hoogte van het EKT budget?

Maximaal 25 % bovenop het bedrag/ aantal uren zorg dat hoort bij het geïndiceerde zorgprofiel (ZZP).

Hoe vraag ik EKT aan?

De cliënt of diens vertegenwoordiger dient een aanvraag in bij het zorgkantoor. Hij/zij schrijft een brief met een motivatie waarom de cliënt niet uitkomt met het beschikbaar aantal uur (ZIN) of het beschikbare PGB. U voegt een overzicht van inzet uren zorg/budgetplan toe waaruit blijkt dat u uren/ geld te kort komt.

terug

Kan ik alle zorg regelen/ betalen met een EKT?

Nee, alleen formele zorgverleners kunnen betaald worden met het extra budget dat u ontvangt op grond van deze regeling. U kunt dus niet een familielid (informele zorg) uit dit extra budget betalen. Uiteraard kunnen informele hulpverleners wel uit het ‘standaard’ PGB dat hoort bij de afgegeven indicatie (zorgprofiel) betalen.

terug

Voorbeeld budgetplan

Ineke (15 jaar) meervoudig beperkt woont thuis bij ouders en broertje van 11. Ineke heeft CIZ indicatie VG 05 (wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging)

Standaard bedrag zorgprofiel ZZP VG 05 € 61.580.00

Zorg wordt besteed aan:

Persoonlijke verzorging           30.000
Naschoolse opvang                 15.000
Ind. begeleiding                       10.000
Zorg op school                           5.000

Totaal besteed                         60.000  

Intensievere zorgvraag
Omdat de zorg steeds zwaarder wordt en Ineke binnenkort gaat stage lopen bij verschillende dagcentra, hebben ouders (en school) twee wensen. Een aantal dagdelen groep (dagbesteding) om stage te kunnen lopen en eens per 2 weken een weekend logeren in een logeerhuis.

Ouders vragen offertes op bij het logeerhuis en bij de zorgorganisatie die dagbesteding biedt.

Logeren                                       6.000
Begeleiding bij stage lopen         8.000

Totaal extra nodig                      14.000

Er wordt eenmotivatiebrief geschreven en  totaal budgetplan opgesteld, waarbij de offertes van de zorgaanbieders worden gevoegd en aangetekend opgestuurd naar het zorgkantoor.

terug

Huisbezoek
Het zorgkantoor komt op huisbezoek/ neemt telefonisch contact op om de aanvraag te bespreken. Omdat Ineke eens per 2 weken gaat logeren, zal er thuis minder zorg ingezet hoeven te worden. Besloten wordt dat de persoonlijke verzorging/ individuele begeleiding met totaal € 2000,00 verlaagd kan worden. Het totaal plaatje ziet er dan als volgt uit:

Persoonlijke verzorging            29.000
Naschoolse opvang                  15.000
Ind. begeleiding                          9.000
Zorg op school                           5.000
Logeren                                      6.000
Begeleiding bij stage lopen        8.000

Totaal nodig                          € 72.000

Na overleg met het zorgkantoor kent het zorgkantoor EKT toe voor € 10.420,00. Het budget ziet er als volgt uit.

VG 05                                € 61.580
EKT                                   € 10.420

Totaal                               € 72.000

De EKT wordt toegekend voor een jaar en moet aan het eind van het jaar opnieuw worden aangevraagd bij het zorgkantoor. Begin 2017 werd het zelfde bedrag EKT toegekend. Naar verwachting zal op termijn de beschikking voor bv. 5 jaar worden afgegeven wanneer de zorgvraag van de cliënt stabiel is. Op dit moment wordt er nagegaan hoeveel gebruik wordt gemaakt van EKT en hoe tevreden cliënten en familieleden zijn.

terug

Informatie
Wilt u meer weten over de aanvraag van EKT, neem contact op met algemeen.[antispam].@naar-keuze.nl  Wij ondersteunen leden bij het opstellen van een motivatie en budgetplan. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw eigen zorgkantoor als u meer wilt weten over Extra Kosten thuis.

Verantwoordingsvrij bedrag

Verantwoordingsvrij bedrag voor kleine uitgaven

Over 1,5% van het netto PGB hoeft u geen verantwoording af te leggen. Hierbij geldt een minimum van € 250 per jaar en een maximum van € 1.250 per jaar. Dit bedrag heet het 'verantwoordingsvrije bedrag'. Het verantwoordingsvrije bedrag is bestemd voor kleine uitgaven. U kunt het verantwoordingsvrije bedrag declareren bij het SVB Servicecentrum PGB (SVB). U dient daarvoor een declaratie te maken en in te dienen bij de SVB.

Kan ik het verantwoordingsvrije bedrag in een keer opnemen?
 

Ja, dat kan maar er moeten eerst betalingen verricht zijn uit het budget voordat het budget kan worden opgevraagd. Mocht u halverwege het jaar overgaan naar (een gedeelte in) ZIN (zorg in natura) of komt de client te overlijden, dan moet een evenredig deel worden terugbetaald aan de SVB.

Gebruik hiervoor het volgende formulier; https://www.svb.nl/Images/0500NT.pdf