Logo


 

Extra Kosten Thuis

Soms heeft iemand er veel baat bij om thuis te wonen. Daarom heeft de wetgever een aantal uitzonderingssituaties opgenomen in artikel 5.3 van de Regeling Langdurige Zorg.

 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Extra Kosten Thuis?


Vanaf 1 juli 2018 is EKT beschikbaar voor iedereen met Wlz-zorg thuis en:

 • zorg vanuit een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb);
  voor wie het beschikbare aantal uren / budget aantoonbaar te krap is. 

 

Hoe wordt Extra kosten thuis geregeld?
Pgb-houders moeten een budgetplan inleveren bij hun zorgkantoor. Het zorgkantoor toetst vooraf of het extra budget nodig is. 

Voor mensen met een modulair pakket thuis (mpt) stelt de zorgaanbieder vast hoeveel zorg nodig is. Het zorgkantoor toetst dit achteraf. 

Mensen die tot een van deze doelgroepen horen, beschikken over een Wlz-indicatie en die niet uitkomen met het toegewezen basisbudget mogen maximaal 125% van het basisbudget worden toegekend (eventueel inclusief invasieve of non-invasieve ademhalingstoeslag). Dit gebeurt in overleg met het zorgkantoor. Deze toeslag wordt extra kosten thuis (EKT) genoemd.

 

Wanneer heb ik geen recht op EKT?

 

De toeslag EKT is niet van toepassing op deze doelgroepen als de cliënt:

 1. in een geclusterde woonvorm verblijft (kleinschalig wonen). Binnen een geclusterde woonvorm kan de zorg efficiënter georganiseerd worden dan wanneer een cliënt alleen woont;
 2. onderdeel uitmaakt van een gezin waar meerdere kinderen of personen aanspraak maken op zorg zoals beschreven onder artikel 5.3. In deze situaties is in redelijkheid te verwachten dat er enige doelmatigheid kan worden bereikt bij de in te zetten zorg. (Het wordt dus niet als redelijk beschouwd dat voor elk kind of persoon gerekend wordt met 125%);
 3. in aanmerking komt voor Palliatieve Thuiszorg, meerzorg of een persoonlijk assistentie budget. De toeslag EKT is voorliggend aan deze andere toeslagen. Er is geen stapeling van EKT met meerzorg of het persoonlijk assistentiebudget mogelijk;
  de leeftijdgrens heeft overschreden van 23 jaar (3a) respectievelijk 18 jaar (3b). Zorgkantoren beoordelen uiterlijk 6 weken voor het bereiken van deze leeftijdgrens of en hoe de noodzakelijke zorg kan worden gecontinueerd.
 4. Het is niet toegestaan om EKT met ZP-meerzorg of het persoonlijk assistentie budget te stapelen.
   

Wat is de hoogte van het EKT budget?

Maximaal 25 % bovenop het bedrag/ aantal uren zorg dat hoort bij het geïndiceerde zorgprofiel (ZZP).

Hoe vraag ik EKT aan?

De cliënt of diens vertegenwoordiger dient een aanvraag in bij het zorgkantoor. Hij/zij schrijft een brief met een motivatie waarom de cliënt niet uitkomt met het beschikbaar aantal uur (ZIN) of het beschikbare PGB. U voegt een overzicht van inzet uren zorg/budgetplan toe waaruit blijkt dat u uren/ geld te kort komt.

Kan ik alle zorg regelen/ betalen met een EKT?

Nee, alleen formele zorgverleners kunnen betaald worden met het extra budget dat u ontvangt op grond van deze regeling. U kunt dus niet een familielid (informele zorg) uit dit extra budget betalen. Uiteraard kunnen informele hulpverleners wel uit het ‘standaard’ PGB dat hoort bij de afgegeven indicatie (zorgprofiel) betalen.

Voorbeeld budgetplan

Ineke (15 jaar) meervoudig beperkt woont thuis bij ouders en broertje van 11. Ineke heeft CIZ indicatie VG 05 (wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging)

Standaard bedrag zorgprofiel ZZP VG 05 € 61.580.00

Zorg wordt besteed aan:

Persoonlijke verzorging           30.000
Naschoolse opvang                 15.000
Ind. begeleiding                       10.000
Zorg op school                           5.000

Totaal besteed                         60.000  

 

Zwaardere zorgvraag
Omdat de zorg steeds zwaarder wordt en Ineke binnenkort gaat stage lopen bij verschillende dagcentra, hebben ouders (en school) twee wensen. Een aantal dagdelen groep (dagbesteding) om stage te kunnen lopen en eens per 2 weken een weekend logeren in een logeerhuis.

Ouders vragen offertes op bij het logeerhuis en bij de zorgorganisatie die dagbesteding biedt.

Logeren                                       6.000
Begeleiding bij stage lopen         8.000

Totaal extra nodig                      14.000

Er wordt eenmotivatiebrief geschreven en  totaal budgetplan opgesteld, waarbij de offertes van de zorgaanbieders worden gevoegd en aangetekend opgestuurd naar het zorgkantoor.

Huisbezoek
Het zorgkantoor komt op huisbezoek/ neemt telefonisch contact op om de aanvraag te bespreken. Omdat Ineke eens per 2 weken gaat logeren, zal er thuis minder zorg ingezet hoeven te worden. Besloten wordt dat de persoonlijke verzorging/ individuele begeleiding met totaal € 2000,00 verlaagd kan worden. Het totaal plaatje ziet er dan als volgt uit:

Persoonlijke verzorging            29.000
Naschoolse opvang                  15.000
Ind. begeleiding                          9.000
Zorg op school                           5.000
Logeren                                      6.000
Begeleiding bij stage lopen        8.000

Totaal nodig                          € 72.000

Na overleg met het zorgkantoor kent het zorgkantoor EKT toe voor € 10.420,00. Het budget ziet er als volgt uit.

VG 05                                € 61.580
EKT                                   € 10.420

Totaal                               € 72.000

De EKT wordt toegekend voor een jaar en moet aan het eind van het jaar opnieuw worden aangevraagd bij het zorgkantoor. Begin 2017 werd het zelfde bedrag EKT toegekend. Naar verwachting zal op termijn de beschikking voor bv. 5 jaar worden afgegeven wanneer de zorgvraag van de cliënt stabiel is. Op dit moment wordt er nagegaan hoeveel gebruik wordt gemaakt van EKT en hoe tevreden cliënten en familieleden zijn.

Informatie
Wilt u meer weten over de aanvraag van EKT, neem contact op met neemegla.[antispam].@naar-keuze.nl  Wij ondersteunen leden bij het opstellen van een motivatie en budgetplan. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw eigen zorgkantoor als u meer wilt weten over Extra Kosten thuis.