Logo


 

Uitwerking PGB Agenda

  1. Voorlichting en toerusting
  2. Pgb-vaardigheid en verantwoordelijkheid
  3. Indicatiestelling
  4. Collectieve woonvormen
  5. Informele zorg
  6. Administratieve lastenverlichting
  7. Frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus

1. Voorlichting en toerusting

Het is belangrijk dat mensen met beperkingen goed geïnformeerd zijn over de verschillende keuze-mo0gelijkoheden als zij zorg nodig hebben. Om de juiste keuze te kunnen maken is goede informatie essentieel.

De minister geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat budgethouders goed op de hoogte zijn van de verschillende mogelijkheden en goed geïnformeerd zijn over wat het werken met een PGB betekent. Wat komt er op je af? Wat zijn de rechten en plichten van de budgethouder of gewaarborgde hulp.

Om dit te realiseren gaat het ministerie een pgb-pakket voor budgethouders ontwikkelen waarin alle benodigde informatie om te kunnen werken met een pgb is opgenomen. Daarnaast wordt ook een pgb-pakket ontwikkeld voor pgb-zorgverleners. Naar-Keuze wil graag betrokken worden bij deze ontwikkeling. .

In de zomer van 2019 moeten beide pgb-pakketten gereed zijn. In 2020 wil de minister dat dit pakket aan elke kandidaat budgethouder wordt aangeboden en beschikbaar is voor zorgverleners die met een pgb werken.

Er wordt ook een aantal acties genomen om zorgkantoren, gemeenten, verzekeraars en zorgverleners beter voor te lichten. Het doel is om vanuit de verschillende gemeenten, regio’s, zorgkantoren en zorgverzekeraars op een vergelijkbare manier te (gaan) werken.

2. Vaardigheid en verantwoordelijkheid PGB

Veel mensen kiezen voor een PGB vanwege keuzevrijheid, eigen regie en flexibiliteit, werken met een PGB maar brengt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Het moet voor zowel budgethouders als zorgkantoren, gemeenten en verzekeraars duidelijk zijn wat een budgethouder (of zijn vertegenwoordiger) moet weten en welke vaardigheden hij/zij moet bezitten om met een PGB te werken.

Er wordt een kader ontwikkeld waarin alle taken, kennis en vaardigheden (TKV) met daarin alle taken, kennis en vaardigheden (TKV)beschreven zijn. Dit kader gaat voor alle wetten gelden. Zo weten budgethouders van te voren waar ze aan toe zijn. Dit kader moet in het voorjaar van 2019 gereed zijn.

Daarnaast mag de budgethouder niet de dupe worden van slecht beheer van het pgb door een vertegenwoordiger. Op dit moment blijft de budgethouder zelf altijd verantwoordelijk voor het PGB, ook als er een wettelijk vertegenwoordiger is.. De minister gaat daarom bekijken of het juridisch mogelijk is om de aansprakelijkheid voor het beheer van het pgb neer te leggen bij degene die het pgb daadwerkelijk beheert, de gewaarborgde hulp dus.

Er is een stevige daling in het aantal budgethouders in de jeugdwet en in mindere mate ook in de Wmo. De minister gaat onderzoeken hoe dat komt. PGB moet immers altijd een volwaardig alternatief zijn, naast zorg in natura. Cliëntenorganisaties zouden graag willen dat er ook wordt gekeken hoe dat zit in bv. de zorgverzekeringswet en Wlz. Overigens is er bij de Wlz geen sprake van een daling van het aantal afgegeven PGB’s.

3. Indicatiestelling

Op dit moment kennen we vier zorgwetten. Alle vier de wetten namelijk: de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet kennen een PGB. De indicatiestelling en de aanvraag van een PGB is in alle wetten verschillend. We zien dat het vooral lastig is om een indicatie te krijgen in een PGB in de zorgverzekeringswet en de jeudgwet en in mindere mate via de Wmo en Wlz. Om de indicatiestelling in de Zorgverzekeringswet te verbeteren wordt aangesloten bij de afspraken die hierover gemaakt zijn in de bestuurlijke afspraken.

Over het verbeteren van de indicatiestelling Wmo en Jeugdwet schrijft de minister dat hij verschillende recent uitgebrachte rapporten gaat bestuderen en in gesprek gaat met verschillende organisaties om te bekijken hoe de indicatiestelling hier verbeterd kan worden. In het voorjaar van 2019 zal de minister de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten.