Logo


 

Genoemde artikelen volgens brief VGZ

VHZ verwijst in haar brief naar twee artikelen. Een artikel van de regeling Landudrige zorg 5.23 lid 4 sub d staat

Regeling langdurige zorg 5.23 sub d geeft aan:

 

De Sociale verzekeringsbank kan beslissen tot beëindiging of opschorting van de betalingen of een gehele of gedeeltelijke weigering of opschorting van een betaling uit het persoonsgebonden budget:

  • a. bij het intrekken of herzien van een besluit tot verlenen van een persoonsgebonden budget;
  • b. wegens strijd met het recht, waaronder het recht dat van toepassing is op de zorgovereenkomst,
  • c. indien de Sociale verzekeringsbank de declaratie niet heeft ontvangen binnen vier weken nadat de verzekerde deze heeft ontvangen;
  • d. indien een ingediende declaratie niet voldoet aan de voorwaarden van de zorgovereenkomst of de beschikking tot verlening van het persoonsgebonden budget;
  • e. indien het zorgkantoor van de verzekerde bij de toepassing van artikel 4:56 van de Algemene wet bestuursrecht de Sociale verzekeringsbank daarom verzoekt voor een termijn van ten hoogste dertien weken;
  • f. in het belang van de uitvoerbaarheid van het verrichten van de betalingen uit het persoonsgebonden budget door de Sociale verzekeringsbank.

 Artikel 3.6.4. van Besluit Langdurige zorg meldt; 

  • 1 De verzekerde sluit een schriftelijke overeenkomst met iedere zorgaanbieder of mantelzorger die hij ten laste van zijn persoonsgebonden budget zorg wenst te laten verlenen.
  • 2 De verzekerde laat de betalingen verrichten door de Sociale verzekeringsbank.
  • 3 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid.
  • 4 In afwijking van het eerste en het tweede lid kan de verzekerde zelf betalingen verrichten ten laste van zijn persoonsgebonden budget indien het gaat om kosten verbonden aan vervoer als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel f, van de wet waarvoor de verzekerde geen schriftelijke overeenkomst heeft gesloten.

Het woord onderaanneming komt helemaal nergens voor!

 

Zoals gesteld; VGZ heeft eigen regelgeving bedacht die ons inziens van toepassing op zorgaabieders die rechtstreeks een contract hebben met VGZ als WTZi aanbieder (Zin leveren) en niet via PGB;
Zie tekst hieronder; https://www.vgz-zorgkantoren.nl/zorgaanbieders/contracteren/onderaannemers 

 

Onderaannemers

Heeft u een overeenkomst met het zorgkantoor en wilt u in 2019 voor een deel van de afspraken die u heeft gemaakt met het zorgkantoor een onderaannemer inschakelen? Daarvoor heeft u vooraf goedkeuring nodig van het zorgkantoor.

Richtlijnen voor onderaanneming

U levert zelf tenminste twee derde van de verwachte gecontracteerde zorg. Een onderaannemer kan daardoor maximaal een derde van de verwachte gecontracteerde zorg leveren;

Het is een onderaannemer niet toegestaan een volledig intramuraal pakket of een volledig pakket thuis in zijn geheel te leveren. Is dit toch nodig, dan heeft u vooraf onze toestemming nodig; 

Het inschakelen van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) bij het uitvoeren van de overeenkomst beschouwen wij als onderaanneming. De zzp’er beschikt in dit geval over een overeenkomst waaruit blijkt dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen. 

 

Goedkeuring vragen voor het inschakelen van een onderaannemer

U vraagt de goedkeuring als volgt aan: 

Controleer dat onderaannemer voldoet aan de vereisten die staan in artikel 9 van deel III van de Wlz-overeenkomst;

Maak aantoonbare afspraken met de onderaannemer om te borgen dat deze zelf de afgesproken activiteiten uitvoert en hiervoor geen hulp inschakelt van derden. Deze afspraken legt u vast in een overeenkomst. U kunt daarvoor de voorbeeldovereenkomst onderaanneming van Actiz gebruiken. U ziet strikt toe op naleving hiervan. 

Vraag ons om toestemming deze onderaannemer in te zetten. Stuur daarvoor een e-mail zlwpookni.[antispam].@vgz.nl met deze gegevens van de onderaannemer: - Naam - Nummer Kamer van Koophandel - Naw-gegevens

Door vragen van de toestemming verklaart u dat u de vereiste controle heeft uitgevoerd, afspraken heeft vastgelegd in een overeenkomst en toeziet op naleving daarvan. Lees verder over onderaanneming in artikel 9 van deel III van de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten.  Binnen drie weken na het vragen van de toestemming ontvangt u bericht van uw zorginkoper.

Onderaannemer inschakelen bij crisiszorg

Wilt u bij crisiszorg een onderaannemer inschakelen? Ook dan is het nodig dat u afspraken vastlegt met de onderaannemer en ons toestemming vraagt. De onderaannemer kan echter direct starten met het leveren van de zorg. U hoeft niet te wachten op toestemming.