Logo


 

Vakantie en een PGB

Dit artikel gaat in op vragen wat wel of niet mogelijk is met een PGB tijdens de vakantie. Allereerst is belangrijk te weten uit welke wet het PGB wordt bekostigd. De regels voor de verschillende zorgwetten zijn namelijk verschillend.

PGB via de Wlz
Als er een Wlz indicatie is, kan de zorgverlener mee met vakantie. Ook de reis-en verblijfskosten van de zorgverlener kunnen vergoed worden uit get PGB, tenzij de zorgverlener een familielid is. Dan kan alleen de geleverde zorg (begeleiding en persoonlijke verzorging en eventueel verpleging) vergoed worden uit het PGB. De verblijfskosten van de zorgverlener kunnen alleen vergoed worden als het gaat om een reis binnen Europa. Ook eventuele entreekaartjes voor de zorgverlener kunnen uit het PGB betaald worden. Dit alles geldt alleen als de zorgverlener geen familielid is.

Logeren en begeleide vakanties
Als er een Wlz indicatie is, kan er een overeenkomst en zorgbeschrijving worden opgesteld met een logeerhuis of instellingen die logeren aanbiedt. Logeren kan alleen in daartoe aangewezen zorgorganisaties. Bij een tante of oma logeren, is geen logeren. Raadpleeg daarvoor de vergoedingenlijst.

PGB via de gemeente
Als er een indicatie via de Wmo of Jeugdwet is, is het afhankelijk van de gemeente wat er wel of niet mogelijk is m.b.t. zorg en ondersteuning tijdens de vakantie van de budgethouder. Het is belangrijk uw wensen kenbaar te maken tijdesn een keukentafelgesprek en ook goed na te vragen wat wel of niet kan. Gemeenten gaan heel verschillend om met vakanties. Het wel of niet betalen van bv. entreekosten is ook iets dat u echt bij uw eigen gemeente moet navragen.

Gemeenten hebben op veel punten beleidsvrijheid, zo ook als het om vakantie gaat. In elke gemeente is dit anders geregeld. Dit zijn enkele ‘let op punten’:

  • Neemt u uw zorgverlener mee op vakantie, vraag uw gemeente of de eventuele reis- en verblijfskosten van deze zorgverlener uit uw pgb betaald kunnen worden.
  • Wanneer u lang op vakantie gaat en in het buitenland een lokale zorgverlener inhuurt, kan het zijn dat uw gemeente het zogenoemde aanvaardbaarheidspercentage toepast, een tarief afgestemd op lokale omstandigheden. Lees verder bij ‘U regelt uw vakantie zelf’ op pagina 4. Vraag dit in elk geval na om vervelende verrassingen te voorkomen.
  • Bij goedkeuring door uw gemeente sluit u een zorgovereenkomst af met de zorgverlener of de zorgaanbieder (instelling) en stuurt u deze op naar de SVB. Inclusief eventuele reis- en verblijfskosten van de zorgverlener. Pas na goedkeuring van deze zorgovereenkomst kunt u de kosten declareren. Dien deze formulieren dus tijdig in!

PGB via de zorgverzekering
Per zorgverzekring zijn de regels voor het inkopen van zorg tijdens de vakanties verschillend. Ook is echter ook met een pgb-Zvw mogelijk om zorg in te kopen tijdens de vakantie. Vraag wel bij uw zorgverzekeraar na of er aanvullende voorwaarden gelden en of eventuele reis- of verblijfskosten van uw zorgverlener ook uit het pgb betaald mogen worden. Als u in het buitenland tijdelijk een buitenlandse zorgverlener in dienst wilt nemen, meldt dit dan vooraf schriftelijk bij uw zorgverzekeraar. Pas na toestemming kunt u de zorg declareren.

Zeer ernstig meervoudige gehandicapte kinderen
Ouders met een kind met een indicatie voor persoonlijke verzorging/verpleging kunnen naast de benodigde verpleging en verzorging ook andere zorg inkopen die daar direct mee samenhangt, zoals begeleiding , logeren en ook vakantieopvang. Dit kan wel een discussiepunt zijn, omdat de regeling tot nu toe vooral gericht is op verblijf in een kinderhospice. Het is daarom raadzaam met uw zorgverzekeraar te overleggen of er ook een ander verblijf dan een kinderhospice vergoed kan worden. De Zvw schrijft op zich niet voor waar de zorg wordt geleverd. Het verblijf op een bepaalde plek (gedurende 24 uur of langer) moet wel medisch noodzakelijk zijn in verband met geneeskundige zorg (en de daarmee eventueel gepaard gaande verpleging en verzorging) om dit uit het pgb te mogen betalen.