Logo


 

Uitgangspunten i.v.m. extra PGB

Het heeft even geduurd, maar er lijken nu ook besluiten genomen te zijn hoe budgethouders om kunnen gaan met extra zorg en zorg geleverd door andere mensen tijdens deze coronacrisis. Wij zijn het zeker niet met alle voorwaarden die worden gesteld, eens en gaan daar ook een reactie op geven. Zie hier onze voorlipige reactie. 

Het ministerie van VWS en de zorgkantoren hebben de hieronder staande afspraken gemaakt.

Algemene uitgangspunten zijn:

  • Zorgcontinuïteit voor de budgethouder voor de periode gedurende de corona-crisis en de resterende periode van 2020 wordt geborgd.
  • De administratieve lasten worden zo laag mogelijk gehouden voor alle betrokken partijen.
  • Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de gebruikelijke werkwijzen en geldstromen.
  • Budgethouder hoeft alleen contact op te nemen met het zorgkantoor als er consequenties zijn voor het budget of wanneer de zorgcontinuïteit in het gedrang komt.
  • De maatregelen voor budgethouders gelden voor alsnog voor de periode van 1 maart tot 1 juni.
  • Het beschikbaar komen en stellen van persoonlijk beschermende middelen (PBM) valt niet onder deze afspraken. Dit aspect van de corona-maatregelen wordt voorlopig buiten beschouwing gelaten.