Logo


 

Voor de zomer duidelijkheid Amvb

Geplaatst op 29-04-2016  -  Categorie: Zvw  -  Bron: Skipr

Na de Wlz, Wmo en de Jeugdwet is het persoonsgebonden budget (pgb) nu ook verankerd in de Zorgverzekeringswet. Mensen konden al een pgb via de Zvw regelen, maar nu is dat ook wettelijk geregeld. –

'Goed nieuws' Het verankeren van het pgb in de Zvw is "de sluitsteen voor de meer persoonsgerichte zorg, waar verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voor staat", zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Van Rijn: "Zeker bij iets wezenlijks als zorg voor je lijf moet een persoonsgerichte aanpak altijd het uitgangspunt zijn. Het pgb stelt mensen in staat om meer regie te voeren over hun zorg. Dat is van grote waarde. Ik ben verheugd dat we dat na de Wmo, Wlz en Jeugdwet nu ook in de Zorgverzekeringswet verankeren."

Ook Ieder(in), de belangenvereniging voor mensen met een chronische aandoening of beperking, noemt het besluit goed nieuws. "Het wettelijk vastleggen van dit recht is voor mensen met een aandoening of beperking een belangrijke voorwaarde om de eigen regie over hun zorg en ondersteuning te behouden", stelt de vereniging.

Amvb

Er was veel te doen over de manier waarop het PGB zou worden vastgelegd in de Zvw. Kamerleden stuurden veel amendementen op het voorstel van het ministerie in en belangenverenigingen stuurden brandbrieven met hun eigen bezwaren en verzoeken. Zorgverzekeraars vreesden dat veel nieuwe extra regels het PGB onuitvoerbaar zouden maken. Het wetsvoorstel van VWS bepaalt dat zorgverzekeraars ook na dit jaar het Zvw-pgb in hun polissen moeten aanbieden. Ook biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur (amvb) regels te stellen over de hoogte van de vergoeding van zorg en over de voorwaarden waaronder de verzekerde hiervoor in aanmerking komt. 

Tijdens het laatste debat over de zorgverzekeringswet op 12 april 2016  is toegezegd dat nog voor de zomervakantie Algemene maatregel van bestuur (Amvb) zal worden vastgesteld.