Logo


 

Minister wil gewaarborgde hulp schrappen

Geplaatst op 06-07-2023  -  Categorie: Algemeen

De Minister van Langdurige Zorg en Sport is van plan om de verplichte gewaarborgde hulp bij een pgb vanuit de Wlz af te schaffen. Hier wordt nu aan gewerkt.

Wat betekent dat in de praktijk?

  • Voor handelingsbekwame budgethouders: het zorgkantoor gaat toetsen of de budgethouder pgb-vaardig is. Zo ja, dan kan de budgethouder zelf het pgb beheren. Zo nee, dan machtigt de budgethouder een pgb-vaardig persoon die het pgb namens hem/haar beheert.
  • Niet-handelingsbekwame budgethouders: de door de rechter aangewezen wettelijk vertegenwoordiger beheert het pgb. Dus budgethouders die een mentor, curator hebben of nog geen 18 jaar zijn; de wettelijk vertegenwoordiger beheert het PGB. 

Voor deze voorgenomen wijziging moet de Regeling langdurige zorg aangepast worden. Ook zorgkantoren moeten hiervoor de nodige voorbereidingen treffen. Meer informatie over de ingangsdatum en het proces volgt later.

PGB op maat
Ander punt dat vanaf 1 jan. 2024 in zal gaan is het PGB op maat. Nu kan iemand een PGB aanvragen dat passend is bij de indicatie. Daarvoor publiceren wij elk jaar de tarieven. U heeft kunnen lezen dat de tarieven voor 2024 bekend zijn. Het kabinet heeft besloten dat vanaf 1 jan. 2024 er een PGB op maat wordt toegekend. Als iemand niet het totale bedrag nodig heeft, ontvangt de budgethouder ook niet het totale bedrag om te besteden aan zorg, maar slechts dat deel dat de budgethouder aangeeft nodig te hebben. Een aantal zorgkantoren werkt al volgens dit principe. Even een voorbeeld.

Kees heeft een VG 05 en zet geen zorg in natura in. Volgens de huidige regelgeving zou hij een PGB ontvangen (2023) van € 76.944,00.  De ouders van Kees stellen een budgetplan op en hebben totaal € 40.000,00 nodig om de zorg te bekostigen. Vanaf 1 jan. krijgt Kees een beschikking waarop de € 40.000,00 staat en niet, zoals nu het geval is een beschikking waarop het totale bedrag van € 76.944,00 staat). Als Kees dan toch extra zorg wil inzetten omdat hij bv. wil gaan logeren, moet hij dat aanvragen bij het zorgkantoor. Hoe dat verder allemaal precies in zijn werk zal gaan, wordt op dit moment uitgewerkt. Voor bestaande budgethouders zal er een overgangsregeling komen. 

 

Lees meer in de brief die 5 juli is gestuurd aan de Tweede Kamer waar u ook informatie leest over het makkelijker kunnen omzetten van PGB naar zorg in natura in wooninitiatieven, werkgeverschap, sociale lasten voor informeel zorgverleners, teogang PGB en toerusting. 

 

Via deze website en onze bijeenkomsten houden wij u op de hoogte.