Logo


 

Kamer maakt zich hard voor kleinschalige wooninitiatieven in de WMO

Geplaatst op 08-10-2016  -  Categorie: Algemeen

In het laatste PGB Trekkingsrecht debat van 29 september 2016 is wederom gereflecteerd op de voortgang van het trekkingsrecht. Doormiddel van dit nieuws bericht willen wij u op de hoogte brengen van enkele punten uit dit debat.

Het eerder door staatsecretaris Van Rijn uitgevoerde steekproefonderzoek (uitgevoerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG ) en Per Saldo) met als onderwerp: de weigering van een PGB door gemeentes en het ontbreken van concrete richtlijnen om een PGB niet toe te kennen, is afgerond. De uitslag van dit onderzoek moet leiden tot een ondersteuningprogramma voor gemeentes op het gebied van de regels rondom het toekennen en het mogelijk kunnen weigeren van een PGB.

http://www.wmo-magazine.nl/nieuws/wmo-magazine/nieuws/gemeente-worstelt-met-weigering-pgb/2016-09-28

Nadere toelichting is te vinden in een brief van staatsecretaris Van Rijn aan de kamer d.d. 26 september 2016. Hier staat meer uitleg over dit onderzoek, naar wat ik lees zijn het allemaal open deuren die ingetrapt worden.

In dit ondersteuningsprogramma moet (naar aanleiding van een gezamenlijke motie van mevr. Voortman (Groen Links) en mevr. Dik-Faber (Christen Unie) in het debat van 29 september j.l) nu ook aandacht worden besteed aan de bijzondere positie van kleinschalige wooninitiatieven en de moeilijkheden die zij ondervinden vanwege de strenge indicatie eisen en kortdurende indicaties.

Er is staatssecretaris Van Rijn dan ook gevraagd om, in samenwerking met de VNG, te onderzoeken welke mogelijke belemmeringen  kleinschalige wooninitiatieven nu ondervinden bij het aanvragen van een PGB in hun gemeente. En ook hoe die kunnen worden opgelost. Mogelijke oplossingen en wetswijzingen moeten vóór 1 januari 2017 aangedragen worden.

Rondom het aanvragen van meerzorg gaat mogelijk in de toekomst ook iets veranderen. Bij de algemene stemming is ook een motie van mevr. Bergkamp (D'66) aangenomen. Hierin vraagt zij om het afschaffen van het elk jaar opnieuw moeten aanvragen van meerzorg. Dat wordt namelijk door een budgethouder als zeer negatief ervaren en kan ook nog veel extra administratieve lasten met zich mee brengen!

Als beide moties goed worden aangenomen/uitgevoerd, kan dit positief bijdragen aan het huidige PGB stelsel. Daarom zullen wij u op de hoogte houden van actualiteiten rondom deze twee moties.