Logo


 

december 2020

Er zijn nieuwe maatregelen ingegaan om daarmee het aantal besmettingen terug te dringen. Er zijn vragen gekomen wat deze maatregelen betekenen voor de dagbesteding en de bezoekregeling

Bezoekregeling
Het kabinet heeft duidelijk aangegeven dat bezoek door naasten mogelijk moet blijven. Dit is ook in de tijdelijke wet Covid-19 vastgelegd. Er zijn echter signalen dat soms een zorgaanbieder toch een woning sluit voor bezoek als er in de woning een besmetting is. Daardoor zou er toch weer sprake zijn van een bezoekverbod. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Als er in de woning een besmetting is, moet de zorgaanbieder het mogelijk maken dat naasten/mantelzorgers nog wel op een veilige manier bezoek kunnen komen. Omdat we meerdere signalen kregen dat ouders soms weken niet op bezoek konden gaan omdat de woning van de ene quarantaineperiode overging naar de andere, heb ik deze vraag nog een keer expliciet voorgelegd aan VWS.  Zodra het antwoord daarop binnen is, zal ik dat rondmailen.

Wel geldt het maximum van 2 bezoekers per dag. Als het bezoek plaats kan vinden op de kamer van een bewoner is dat geen probleem. Als de eigen kamer te klein is om daar bezoek te ontvangen, is het belangrijk om met de lokatiemanager in gesprek te gaan over afspraken die gemaakt kunnen worden zodat meerdere bewoners van een woning hun bezoek kunnen ontvangen

Dagbesteding
Ook heeft het kabinet nadrukkelijk aangegeven dat dagbesteding een onderdeel is van de noodzakelijke zorg die moet worden voortgezet. Als een zorgaanbieder de dagbesteding wil sluiten en in de eigen woning wil aanbieden, zal dat in overleg moeten met de cliënten/vertegenwoordigers die dat betreft.

Het gebeurt overigens nog wel dat dagbesteding niet door gaat omdat wegens ziekteverzuim van medewerkers de begeleiders van de dagbesteding worden in gezet in woongroepen. Dat zou echt tot de uitzonderingen moeten behoren.

Er is nog een nieuwe handreiking dagbesteding uitgekomen. Deze heeft vooral ook betrekking op de extramurale dagbesteding en dagbesteding in de WMO:  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/14/dagbesteding-in-coronatijd 

Mondkapjes verplichting
Niet iedereen met een beperking kan een mondkapje dragen. Dat kan zijn als gevolg van de fysieke conditie, maar ook om emotionele/psychische redenen. Deze mensen zijn vrijgesteld van de landelijke mondkapjesplicht. Probleem is echter dat er geen officieel bewijskaartje is dat gebruikt kan worden om het aannemelijk te maken als handhavers op de mondkapjesplicht wijzen. Je moet het zelf aannemelijk maken. Wel is er een kaartje dat je kan invullen en meenemen ter ondersteuning. Via deze link kan het kaartje gedownload worden: https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/files/uitzonderingskaart-mondkapjes.pdf

Zie ook het twitterbericht van VWS over de monkapjesplicht en de uitzonderingen daarop:

https://twitter.com/MinVWS/status/1339132141276434433 

Vaccinaties
Er wordt al veel gesproken over de vaccinaties die er aan gaan komen. Er begint nu ook meer duidelijkheid te komen over de strategie. Volgens de laatste berichten ziet dat er als volgt uit:

Als eerste komt het Pfizer vaccin beschikbaar. Omdat dit diepgevroren bewaard moet worden is het niet geschikt om in kleine porties uit te zetten. Daarom wordt dit vaccin alleen in 25 landelijke vaccinatiecentra toegediend in drie rondes:

Zorgverleners in verpleeghuizen
Zorgverleners in de intramurale gehandicaptenzorg
Zorgverleners in thuiszorg, pgb-zorg en wmo-zorg
Zodra het tweede vaccin dat wel in kleine hoeveelheden kan worden uitgezet, komt dit beschikbaar voor kwetsbare mensen zelf in de onderstaande volgorde

Kleine woonvormen
Mensen met een handicap met een indicatie voor WLZ zorg
Voor mensen die wonen in kleine woonvormen zal het vaccin worden toegediend door de huisarts.

 

Mensen die in WMO gefinancierde woonvormen wonen of thuis wonen en zorg krijgen vanuit de ZVW worden in de algemene vaccinatiestrategie meegenomen.  Dat betekent eerst ouderen en mensen met een verhoogd medisch risico, en vervolgens iedereen die gevaccineerd wil worden.

Voor onze achterban betekent dit vooral dat mensen met een lichte verstandelijke beperking en die geen extra gezondheidsrisico hebben bij de laatste groep zullen horen.

Vrijwilligheid
Het is belangrijk dat de vaccinatie gebeurt op basis van vrijwilligheid en dat voor mensen die een wettelijke vertegenwoordiger hebben deze eerst toestemming moet verlenen.  Vanuit de communicatie afdeling van VWS zullen aanbieders erop gewezen worden dat ze tijdig om de toestemmingen gaan vragen. Als mensen zelf of de vertegenwoordiger geen vaccinatie willen mag dat geen negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld in de vorm van uitsluiten van dagbesteding of toegang toe groepsruimte.

Monitoring
Omdat het belangrijk is dat we zicht houden op hoe de verschillende maatregelen worden uitgevoerd, is het de bedoeling om begin januari weer een vinger-aan-de-pols enquête uit te zetten. Zo’n enquête kan een globaal beeld geven over hoe met maatregelen en handreikingen worden omgegaan. Om meer de diepte in te gaan en te kijken hoe ingrijpend gevolgen soms kunnen zijn overwegen we enkele focusgroepen te vormen waarin we meer in gesprek gaan met mensen. Als er in jullie achterbannen mensen zijn die hier aan mee willen doen, kunnen ze zich bij mij melden (pmakpeisednav.p.[antispam].@kansplus.nl)

Onderzoek contact in coronatijd
In de eerste lockdown periode was fysiek bezoek op veel woonlocaties minder mogelijk. Om toch contact te kunnen houden stapten veel bewoners en hun naasten over op digitale manieren van contact, bijvoorbeeld bellen, videobellen of berichten sturen. Voor sommigen werkte dit prima, anderen hadden of kunnen hier minder mee. Er wordt nu een landelijk onderzoek gedaan naar de ervaringen van bewoners en hun naasten met digitaal contact. En ook naar de ervaringen van andere betrokkenen, zoals bezoekvrijwilligers, persoonlijk begeleiders en managers. Daarvoor hebben is samen met ervaringsdeskundigen voor elke doelgroep een online vragenlijst ontwikkeld. De kennis die hiermee opgehaald wordt zal vervolgens ingezet worden voor het ontwikkelen van een handreiking met en voor de praktijk om maatwerk te kunnen bieden rondom bezoek en digitaal contact op woonlocaties. Dit voor wanneer fysiek bezoek niet mogelijk is, maar ook voor normale tijden waarbij digitaal contact mogelijk een aanvulling kan zijn op fysiek contact. 

Het project is een samenwerking van de Academische Werkplaats ‘s Heeren Loo - VU, Academische Werkplaats Bartiméus – VU, Academische Werkplaats EMB, Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking en belangenvereniging KansPlus. Ook Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Vilans zijn bij het project betrokken.

De vraag aan de belangenorganisaties is om in de eigen achterbannen mensen te vragen de online vragenlijsten in te vullen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met  Linda Douma of Lotte Piekema via bgf.anorocnitcatnoc.[antispam].@vu.nl  .